lesson_10

%dilosi pinaka
a = [1 2 31; 14 -5 6; 7 8 9]

%ipologismos orizouas
D = det(a)

%idiotimes/anismata
[eig_vectors,eig_values] = eig(a);

%antistrofos
I = inv(a)

%anastrofos
T = a'

%xaraktiristiko polionimo
p = poly(a)

%Rizes polionimou
roots(p)

%sxdiash grafikwn parastasevn
x = linspace(0,2*pi,100);
plot(cos(x),'g')
hold on
plot(sin(x),'r')

 

Posted in Uncategorized