lesson5_1

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Paradeigma me tin idiotita iterable se strings
Metrisi fonienton entos enos string
@authors: geokoutsiouri katkaranikola stkarlos
"""

s = 'anaconda'
c = 1
for i in s:
  #print i*3
  print '%d o gramma to %s' %(c,i)
  c = c + 1

print 'telos'

a = raw_input('dose leksi: ')
counter = 0
vowels = 'oeiuyaOEIUYA'
L = len(a)
for i in range(0,L):
  if a[i] in vowels:
    counter = counter + 1
print 'i leksi %s exei %d foniento/a kai %d simfono/a' %(a,counter, L-counter)

 

Posted in Uncategorized