lesson2_1

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Feedback from the user and sting properties
@authors: geokoutsiouri katkaranikola stkarlos
"""
name = raw_input('dose to onoma sou: ')
surname = raw_input('dose top eponimo sou: ')
print 'eisai o ',name,' ',surname #eisagogi enos kenou entos tou protou string
full = name + ' '*4 +  surname  #eisagogi 4 kenon metaksi name kai sirname
print 'Hello ',full
print 'Hello ',name.capitalize(),' ',surname.capitalize()
print 'Hello ',full.lower()
print 'Hello ',full.upper()

 

Posted in Uncategorized