norms_Math_unsolved

function x = norms_Math(A)
 home
 if nargin == 0
   A = [ 1 2 3; 4 9 6; 0 -5 120];
 end
  
[m,n] = size(A);
if m > 1 & n> 1
  flag = 0;
  fprintf('exoume pinaka !\n')
else
  flag = 1;
  fprintf('exoume dianisma !\n')
end

if flag == 1
  
  x1 = norm(A,1);
  x2 = norm(A,2);
  xinf = norm(A,Inf);
  
  fprintf(' h proti norma tou dianismatos A isoutai me %f \n' , x1)
  fprintf(' h deyteri norma tou dianismatos A isoutai me %f \n' , x2)
  fprintf(' h apeirosti norma tou dianismatos A isoutai me %f \n' , xinf)
  
  x = [x1 x2 xinf];

else
  x = [];
  for i = 1:n
    
    disp(A(:,i)) %emfanizo thn trexousa stili toy A
    
    x1 = norm(A(:,i),1);
    x2 = norm(A(:,i),2);
    xinf = norm(A(:,i),Inf);
    
    fprintf()
    fprintf()
    fprintf()
    fprintf('\n')
    
   x = ? ;  
  end
end

% gemiste ton parapano kodika oste na emfanizontai ta parakato minimata otan kaleitai ti sinartisi xoris orisma, diladi x = norms_Math() 
% exoume pinaka !
%   1
%   4
%   0
% 
% h proti norma ths 1 sthlhs toy pinaka A isoutai me 5.000000 
% h deyteri norma ths 1 sthlhs toy pinaka A isoutai me 4.123106 
% h apeirosti norma ths 1 sthlhs toy pinaka A isoutai me 4.000000 
% 
%   2
%   9
%   -5
% 
% h proti norma ths 2 sthlhs toy pinaka A isoutai me 16.000000 
% h deyteri norma ths 2 sthlhs toy pinaka A isoutai me 10.488088 
% h apeirosti norma ths 2 sthlhs toy pinaka A isoutai me 9.000000 
% 
%   3
%   6
%  120
% 
% h proti norma ths 3 sthlhs toy pinaka A isoutai me 129.000000 
% h deyteri norma ths 3 sthlhs toy pinaka A isoutai me 120.187354 
% h apeirosti norma ths 3 sthlhs toy pinaka A isoutai me 120.000000 
% 
% 
% x =
% 
%   5.0000  4.1231  4.0000
%  16.0000  10.4881  9.0000
%  129.0000 120.1874 120.0000

 

Posted in Uncategorized