lesson3_2

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
@author: geokoutsiouri katkaranikola stkarlos
euresi maximum metaksi 3 arithmon

"""

a = float(raw_input('dose a ') )
b = float(raw_input('dose b ') )
c = float(raw_input('dose c ') )

if (a>=b) and (a>=c):
    Max = a
elif (b>=a) and (b>=c):
    Max = b
else:
    Max = c
print 'to max ton %f ,%f, %f einai o %f' %(a,b,c,Max)

 

Posted in Uncategorized