aa1_example3

function [matrix] = my_round(x,k) 
% x -> pinakas eisodou k-> psifio pros stoggilopoihsh
matrix = [];
%[m,n] = size(x)
for i = 1:size(x,1)
  for j = 1:size(x,2)
    
    a = mod(x(i,j),1); % dekadiko meros
    b = x(i,j) - a; % akeraio meros
    a = a * 10^k; %apomonono to dekadiko meros pros elegxo
    if mod(a,1) >= 0.5 
      a = a - mod(a,1) + 1;
    else
      a = a - mod(a,1);
    end
    matrix(i,j) = b + a / 10^k;
  end
end
end

 

Posted in Uncategorized